Projekt ma za zadanie określenie kierunków przyszłego zagospodarowania parku. Proponuje się wykształcenie stref wejściowych na teren, stanowiących miejsca o szczególnych walorach przestrzenno - funkcjonalnych. W strefach tych następować będzie przejście z przestrzeni ulicznych do przestrzeni parku, zamierzeniem jest łagodne połączenie tych dwóch odmiennych charakterów przestrzeni. Projektowane ciągi rowerowe stanowią kontynuację oraz uzupełnienie planowanych tras rowerowych w mieście. Przez park poprowadzono ciąg rowerowy w osi północ – południe oraz w kierunku zachodnim. Wszystkie elementy małej architektury na obszarze parku powinny być stylistycznie spójne. Z racji utraty historycznego kontekstu parku należałoby preferować nowoczesną stylistykę elementów małej architektury. Projekt zakłada lokalizację oświetlenia w postaci lokalizacji lamp parkowych. Lampy winny swą stylistyką nawiązywać do  elementów małej architektury.